Stress ett hinder för att nå säljmålen, verktyg

Jag hinner inte med!

Vad i ditt företag står ivägen för att du skall nå dina mål? Eller helt sonika vad i företaget ligger till grund för stress?

Stress hänger inte bara på individen. Långt därifrån. Vi blir stressade av omvärldsförutsättningar. I arbetslivet har forskarna konstaterat att det är exakt samma krav/faktorer på arbetsplatsen som å ena sida kan påverka oss starkt till motivation och bra prestationer, men som å andra sidan också kan leda oss till utmattning och utbrändhet. Till syvene och sist är det motivations­faktorerna som skiljer det framgångsrika företaget från andra. Det är en bra drivkraft för att åtgärda eventuella problem med stress i företaget. Förutom att man förstås har ett arbetsrättsligt och empatiskt ansvar för sina medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Vad säger lagen?

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1) ger grundläggande regler för hur arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (2 §). Det skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (3 §). Här gäller det att vara påläst och se vad de senaste lagstiftningarna innebär. Rekommenderas en online access till detta modell Thomson fakta eller liknande.

Hur vet man hur det är ställt?

Den uppenbara faktorn som påverkar hur medarbetarna mår är givetvis

  1. Arbetsbelastning

Men den är bara en av sex parametrar som visat sig ha stor påverkan på huruvida vi känner oss motiverade eller stressade på väg mot utbrändhet. De övriga är:

  1. Kontroll och påverkan på den egna situationen
  2. Erkänsla från företag, chef och arbetskamrater
  3. Gemenskap med arbetskamrater
  4. Rättvis behandling
  5. Delade värderingar som efterlevs och meningsfulla uppgifter

För att få veta status på motivation kontra utbrändhet gör man en stressanalys i företaget. När man vet läget blir det mycket enklare att vidta åtgärder.

Du har förmodligen redan en känsla för om du behöver genomföra en stressanalys i företaget. Genom nedanstående enkla test kan du få hjälp att avgöra om det finns anledning att göra en analys för att finna vilka faktorer som idag motiverar eller tvärtom.

Använd nedanstående verktyg för att starta en diskussion kring detta viktiga område i din arbetsgrupp

Verktyg  Vad i företaget orsakar stress
Syfte: Att på ett enkelt sätt få hjälp med att besluta om man bör genomföra en undersökning av stressnivå och vad i företaget som påverkar stress
Mål: Insikt om vilka faktorer som fallerar och vilken aktivitet som krävs
Metod: Självskattning
Deltagare: En eller flera
Tid/plats: 10 min test

30 min diskussion

Material: Verktyg Vad i företaget orsakar stress

 

Steg 1, Individuell reflektion; I detta test skall du så objektivt som möjligt bedöma ett antal påståenden. Svara utifrån vad som stämmer eller ej stämmer generellt för alla eller för en del av era medarbetare, t ex en yrkeskategori eller en arbetsgrupp:

  Stämmer Stämmer ej
Individen hinner göra allt som ska göras – tiden räcker till.    
Individen prioriterar INTE jobbet före fritidsintressen    
Individen har hög grad av inflytande på hur det egna jobbet ska genomföras    
Individen får ofta erkänsla för det man gör.    
Inom teamet stöttar vi varann    
Individen har nära relationer med kollegor    
Individen gör karriär i vårt företag baserat på meriter    
Individen upplever att cheferna behandlar medarbetarna rättvist.    
Individens personliga karriärmål stämmer väl med företagets.    
Individens värderingar stämmer med företagets    
Företagets tummar inte på sina värderingar på grund av kortsiktig lönsamhet    
Individen är starkt engagerad och motiverad i arbetet    
Individen får mycket uträttat i sitt arbete    
Individen lär sig mycket genom synpunkter från kollegor    
Individen förväntas dela med sig av sina kunskaper till kollegor    

Att tolka svaren

Är svaret ”Stämmer ej” på tre eller fler av ovanstående frågor bör man genomföra en undersökning bland medarbetarna som mäter dels stressnivån och dels vilka av ovanstående faktorer som idag i företaget fungerar motivationshöjande respektive -sänkande.

Utifrån svaren i undersökningen kan man vidta åtgärder för att vända negativ stress och uppnå arbetsglädje och motivation. På så sätt ökar även effektivitet och produktivitet i företaget.

Lista sen åtgärder utifrån frågeställningen. För att förbättra detta vad skulle krävas av oss? Jobba gärna med blädder block och gruppdiskussioner. Enas sen om ansvarig för att ta arbetet vidare.

Fokus på framgång

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *