Produktchefsskolan del 1

Tala för sin produkt

Introduktion

En mycket viktig arbetskomponent för en produktchef rör rollen som ambassadör för sin produkt. Detta gäller både internt och externt och i ansvaret ligger mycket informations- och kontaktarbete. Det externa arbetet är relaterat till leverantörer, kunder och ”marknad”, men det är arbetet gentemot olika delar i den interna organisationen som dominerar.

Det ställs många krav på att en produktchef hanterar ”ambassadörsrollen” på ett effektivt sätt. Att svara mot kraven innebär att produktchefen bör ha vissa egenskaper och förmågor, såsom att vara utåtriktad, lyhörd, drivande och flexibel förenklar arbetet.

Man skall vara medveten om att det inte är ett lätt jobb att vara produktchef. Det ställs olika krav på egenskaper hos produktchefen under olika faser i produktens livscykel. Vid utveckling och lansering av en ny tjänst krävs det mer av entreprenörsanda och driv, medan det under mognadsfasen är mer en förvaltande roll. Så en produktchef behöver ha många strängar på sin lyra! Här är ett antal delar som produktchefen skall kunna hantera:

 • Inköp
 • Förhandling
 • Säljstöd
 • Lönsamhet
 • Strategi
 • Utveckling
 • Prissättning
 • Marknad

Mycket handlar om att bidra till god informationshantering internt i företaget och kan sammanfattas med begreppet intern kommunikation.

Nätverk

För att klara av alla delar av en produktchefs ansvar, förenklar det oerhört om man har ett stort kontaktnät. Per definition är man en person med ansvar och engagemang åt olika delar i organisationen. Gemensamma nämnaren är förstås produkten och dess bidrag till företagets affär. I vissa fall ska produktchefen ge information och svara på frågor, i andra fall vara kravställare och kontrollant. Produktchefen har olika roller, beroende på typ av forum, d v s kan vara både deltagare, föredragande och ordförande, allt beroende på mötets karaktär. Vanliga forum som produktchefen deltar i är:

 • Projektgrupper – deltagande, föredragande
 • Styrgrupper – ordförande
 • Dialog med Marknad – deltagande
 • Dialog med Säljstöd – deltagande

Ett bra stöd kan en produktchef få av andra produktchefer, varför det kan vara en god idé att ha någon typ av forum/nätverk för alla produktchefer. Det finns i många organisationer en uppfattning om att antalet nätverk svämmar över och tar tid från viktigare arbetsuppgifter, men man kan också se det som att just för produktchefer är nätverksbyggandet en viktig del av arbetet.

På grund av att produktchefsrollen ofta är tunt utrustad med makt och formella befogenheter är produktchefen oftast hänvisad till andra kollegors goda vilja för att kunna skapa de rätta förutsättningarna för sin produkt. Insikten om att människor inte styrs av rationella faktorer, och att det därför inte räcker med att ”ha rätt”, är viktigt. Att produktchefen har mycket ansvar men mindre formella beslutsbefogenheter (på personal, resurser, budget m.m.) behöver inte vara fel, bara det är väldefinierat och godkänt av inblandade parter. Det är intressant att just ett stort kontaktnät ofta uppfattas som ’makt’, även om så inte är fallet.

Att få uppmärksamhet

I dag är det inte alltid så lätt att få tillräckligt med uppmärksamhet för de aktiviteter man önskar genomföra och uppmärksamhet är en förutsättning för fokus och handling. Idag dränks vi av budskap från alla håll. Färre människor, mer att göra och mer information har gjort att uppmärksamhet blivit en bristvara, man kan se det som en begränsad naturresurs.

Vi behöver jobba medvetet med att säkra den uppmärksamhet vi behöver för att kunna genomföra en aktivitet i en organisation. Exempel:

 • Späd inte ut ”naturresursen” uppmärksamhet för mycket
 • Antalet aktiviteter/budskap/projekt måste begränsas
 • Engagera människors känslor och vilja till delaktighet

En studie har visat att de budskap som väcker störst uppmärksamhet är de som är:

 • personligt utformade
 • väcker en emotionell reaktion
 • korta och koncisa

Ett budskap måste vara fokuserat, klart och lättbegripligt. Det skall vara uppenbart vad man vill att mottagaren skall göra. Ett budskap skall levereras i olika medier; presentationer, dokument, e-mail och personliga samtal och det måste repeteras ofta. Schemalägg din kommunikation på ett strukturerat och förutsägbart sätt – dvs ha fasta tider för projektmöten, produktråd etc.

Att påverka

Vi har ovan påtalat det faktum att produktchefen, som regel snarare än undantag, upplever ett glapp mellan ansvar och formella befogenheter. Poängen är att kunna utnyttja sina informella befogenheter. Genom att vara den som har tillgång till många olika arbets- och beslutsfora skaffar man de nödvändiga kontakter och faktaunderlag som behövs för att driva ärenden åt rätt håll. Allt bygger på ens egen personlighet.

Någon gång om året kan det vara bra att tänka igenom vad man har för interna kontakter i organisationen och vilken information (i form av dokument eller möten) som krävs av produktchefen i de olika gränssnitten. En sådan genomgång ligger till grund för hur man ska kunna disponera och prioritera sin tid.

Vad driver olika individer?

Räcker det med en klapp på axeln, eller ska allt mätas i pengar? Som vi vet har vissa grupper, ex.vis chefer och säljare, ofta någon form av bonus kopplad till sina arbetsuppgifter och -prestationer. När det gäller just bonus för produktchefer i telekombranschen (leverantörer och operatörer) har vi inte sett några exempel på individuella program. Generella program kan vara gruppbaserad prestationsbonus eller uppdelning av en viss del av hela företagets resultat. Oftast handlar det inte bara om ekonomiska mål, utan även process- och kompetensmål bakas in i modellen.

Den tydligaste formen av uppskattning får man kanske ändå i kundmötet. En bra företags- eller produktpresentation kan ge efterklang i kundrelationen långt fram i tiden, liksom att den även kan ge direkt feedback vid lyckade framträdanden. Det är förmodligen denna form av morot som de flesta av oss jobbar efter. En annan, mera frustrerande typ av morot, är de olika deadlines man utsätts för. Den enda råd man kan ge är att relatera dem sinsemellan, för att få omgivning och ansvariga att första att allting inte alltid är det mest viktiga just nu!

En tillfredsställande och stimulerande arbetssituation för en produktchef infinner sig oftast när man känner hur bra man uppfyller de av omgivningen eller en själv uppsatta, kvantifierbara, mål.

Målformulering

Att sätta upp mål i sitt arbete är nyttigt för de flesta människor, det gäller även produktchefer. Eftersom man inte har samma styrmedel som säljare, projektledare eller chefer kan lätt en frustration infinna sig efter veckan/månaden/årets slut. Vad har jag uppnått? Vart har jag kommit? är vanliga frågor. Metoden att konkretisera målen kan variera, men ett tips är att kvantifiera inte bara produktlönsamhet utan även sådana saker som kundsupport och projektstyrning. Ett tips kan vara att mäta hur man uppfattas i organisationen. Någon typ av NKI för kollegor är naturligtvis överarbetat, men korta gallupar – genom ombud (chef eller personalavdelning) – kan vara mycket värdefullt för att förstå huruvida jobbet man gör uppskattas.

Mål används för egen planering och utveckling, samt – i förekommande fall – som underlag för lönesättning, bonus och provision.

En metod för att underlätta beslutsfattande

Som produktchef hamnar man ofta i situationer där det handlar om att prioritera olika insatser. Ibland med många intressenter. Hur kan man bena ut en polsk riksdag? Följande är exempel på punkter man kan ta upp i någon form av prioriteringsworkshop:

 1. Vilket beslut skall fattas?
 2. Bestäm vilka kriterier som skall ligga till grund för beslut
 3. Vikta de olika beslutskriterierna
 4. Vilka olika handlingsalternativ skall utvärderas
 5. Utvärdera de olika alternativen utifrån de olika beslutskriterierna, betygsätt
 6. Multiplicera varje betygsättning med vikten för respektive kriterium
 7. Diskutera resultatet

Denna metod är oftast mycket användbar då den väger samman flera faktorer till en helhetsbedömning. Alla berörda kan vara med och diskussionen blir strukturerad och ”rättvis”. I och med att alla är med och kommer fram till resultatet är det svårt att hävda att resultatet är fel. Det är också lätt att förklara hur man kommit fram till resultatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *